รู้จักเรา

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการจากทุกส่วนงาน มุ่งบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรและนิสิตของคณะ เพื่อนำความรู้ด้านวิชาการสังคมศาสตร์ร่วมพัฒนาชุมชน หน่วยงานหรือองค์กร ให้มีความยั่งยืนและมั่นคง