การบริการวิชาการสู่สังคม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 จัดโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2562 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นลำพู ปีที่ 2  ณ โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บูรณะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้ภูมิใจในท้องถิ่นและมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชน รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนชั้นม.1 - ม.3 จำนวน 49 คน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การเผยแพร่สื่อความรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การบรรยาย 2 เรื่อง โดย นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธารถ ศรีโคตร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การบูรณาการนำองความรู้จากวิชาบริหารโครงการ และ การประเมินโครงการในภาครัฐ มาดำเนินการจัดฐานกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวน 4 ฐาน โดยนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีมาเป็นประธานในการปิดโครงการดังกล่าวด้วย