ทีมงานของเรา

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ     คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนารดี คำยา

ผศ.ดร.ธนารดี คำยา

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

กรรมการ
อ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

อ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

กรรมการ
อ.ภาวิณี เพ็งเพชร

อ.ภาวิณี เพ็งเพชร

กรรมการ
อ.อมต จันทรังษี

อ.อมต จันทรังษี

กรรมการ
นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์

นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์

กรรมการ
นางสาวทวิกา อินสอน

นางสาวทวิกา อินสอน

กรรมการ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์

นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์

กรรมการ
นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ

นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ

กรรมการ

นางรสธร วิศาลมงคล

นางรสธร วิศาลมงคล

กรรมการ

นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล

นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล

เลขานุการคณะกรรมการ