โครงการอบรมโปรแกรม”EndNote”(รายชื่อผู้เข้าอบรม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ขอเชิญนิสิต นักวิจัย และอาจารย์ เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote

วันศุกร์ 1 มีนาคม 2562  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 602 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับผู้เข้าอบรมเพียง 40 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครทางออนไลน์ก่อนโดยยึดเกณฑ์ เวลาในการสมัครเป็นหลัก

**** สมัครก่อนมีสิทธิก่อน ****

endnote-key-28-1-2019-2