การอบรมการเขียนอ้างอิง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง วิธีการเขียนอ้างอิงสำหรับบทความ และวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรให้แก่ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้งานของตนเองต่อไป