โครงการอบรมการเขียนอ้างอิง

ขอเชิญนิสิต นักวิจัย และอาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมอบรม

โครงการวิธีการเขียนอ้างอิงสำหรับบทความ
และวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์

โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม  2562  เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 3-601 ชั้น 6 อาคาร 3
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับผู้เข้าอบรมเพียง 60 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

**** ลงทะเบียนได้ที่หน้าห้องอบรม ****
aa