การฝึกอบรมการวิเคราะห์ความถดถอย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคนิคต่างๆที่ได้รับจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป