การฝึกอบรมการวิเคราะห์ความถดถอย ด้วย SPSS(update รายชื่อ)

spss
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน
เข้าร่วมฝึกอบรม หัวข้อ
การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
          วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา
          ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 602
  วันอบรม : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2562

ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครทางออนไลน์ก่อนโดยยึดเกณฑ์ เวลาในการสมัครเป็นหลัก

        สมัครได้ที่นี่ >>> https://forms.gle/1qNmCzdhdQfcgaDb8
           ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ >>
https://drive.google.com/file/d/1AtMwwdJoV4W2oqNwKG3RZzasEcVU5fSv/view?usp=sharing 

ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการอีกครั้งในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบได้ที่:
http://acas.soc.ku.ac.th/ /

หมายเหตุ :
(1) ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
(2) เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน
โดยส่งเอกสารมาที่ Email : nuntiyaa.ap@gmail.com ,โทรสาร 02 561 2738
(3) โปรดนำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงจากธนาคารมาในวันเข้าอบรม เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
(4) หากลงทะเบียนและชำระเงินแล้ว ไม่เข้ารับการอบรม จะไม่คืนเงินทุกกรณี

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ได้ ตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95
และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์  หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 1262649