การอบรมปรับปรุงตัวชี้วัดบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเตรียมข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ EDpex ซึ่งจะเป็นกระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป