การเสวนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2561 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการเสวนาวิชาการหัวข้อ "ความคิดทางสังคมและการเมืองสมัยอยุธยา:โลกที่คิดว่า คุ้นเคยฯ" โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์และการเมือง ได้แก่ รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ร.ศ.ฉลอง สุนทรวาณิชย์ ร.ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ธนาผล ลิ่มอภิชาต มานำเสนอแนวคิดและวิพากย์ประวัติศาสตร์และการเมืองในสมัยอยุธยา ในมุมมองของแต่ละท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการเสวนาด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง ทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการและคณาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ เป็นจำนวนมาก