การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการโดย ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเตรียมการสูงวัย หัวใจเปี่ยมสุข : เงินพร้อม กายพร้อม  ก่อนและหลังเกษียณ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการออมและการลงทุน จาก สถาบันการออมแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้านการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ของผู้สูงวัย จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงวัย รวมถึงบุคลากรและนิสิต ได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรด้วย