การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้การปรึกษา ผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย" โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร อันจะมีส่วนช่วยในการปรับสภาพจิตใจให้แก่ผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย โดยวิทยากรได้แก่ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์และทีมงานจากสมาคมสะมาริตันส์ แห่งประเทศไทย การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 50 คนทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย