Social Innovation Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางสังคม Social Innovation Workshop img_5196

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ ชั้น 7 อาคาร 4 หรือลงทะเบียน Online http://www.surveycrest.com/f/5aOe538562169 ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2561