การฝึกอบรม นวัตกรรมทางสังคม

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561  คณะกรรมการบริการวิชาการโดย ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของโครงการ SEASIN Southeast Asian Social Innovation Network ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "นวัตกรรมทางสังคม" (Social Innovation Workshop) โดยวิทยากรจาก Social Innovation Exchange (SIX), Scope and University of Aveiro  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้าน Social Innovation ระดับโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ นิสิตและคณาจารย์ ที่ประสงค์จะจัดทำโครงการซึ่งจะช่วยพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนกระบวนการนวัตกรรมทางสังคมให้ประสบความสำเร็จสำหรับชุมชนและสังคมไทย โดยการอบรมได้จัดขึ้น 2 วัน ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และSchool of Global Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์