การรับรางวัลนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560   รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา สุกสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลดีเด่น ในหมวดการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน การประกวด Thailand Energy Awards 2017 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน ในโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ นอกจากนี้ผลงานนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด ASEAN Energy Awards ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา สุกสว่าง เป็นคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ โดยได้ทำการวิจัยด้านการประหยัดพลังงาน จนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ และยังได้ร่วมมือกับทางคณะสังคมศาสตร์ นำผลงานเผยแพร่เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง