การฝึกอบรม EndNote

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote โดยได้เรียนเชิญ คุณวินัย มะหะหมัด จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวสำหรับนำมาใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน