โครงการ CSR คณะสังคมศาสตร์ 2561

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตร่วมโครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม:ให้ความรู้คู่การพัฒนา

(CSR คณะสังคมศาสตร์)

  • ระยะเวลารับสมัคร     2 - 18 ตุลาคม 2560

  • ประกาศผลการคัดเลือกโครงการที่จะได้รับทุนจำนวน 6 โครงการ     20 ตุลาคม 2560

  • ทีมนิสิตดำเนินกิจกรรมในชุมชุน      20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

  • ประกวดและตัดสินรางวัล       1 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คุณทวิกา อินสอน

คุณชุติมน ศรีนวกะตระกูล โทร.02-561-3480 ต่อ 302 หรือ 305

คลิกดูรายละเอียดของโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร