กิจกรรม CSR คณะสังคมศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดการนำเสนอผลงานนิสิต ที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม:นวัตกรรมทางสังคม (CSR คณะสังคมศาสตร์) ประจำปี 2562 ซึ่งในครั้งนี้มีกลุ่มนิสิตจากทุกภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ทีม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์โดยกระบวนการคิดของนิสิตภายใต้ให้คำปรึกษาของคณาจารย์จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และในครั้งนี้โครงการที่ชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ กลุ่ม one shot one kill อันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่ม Give or not อันดับที่ 3 กลุ่มเยาวชนประดิษฐ์โทรการร่วมร้อยยางสร้างสุขภาพ ปราบโรคภัยให้ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา มาเป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆด้วย