โครงการอ่านเขียนภาษาไทย

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-26 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม "อ่านเขียนไทยให้แข็งแรงเพื่อสังคม"ซึ่งเป็นโครงการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือต้องการเพิ่มทักษะให้มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.ธนารดี คำยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งการสอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะดังกล่าวต่อไป