การนำเสนอโครงงานฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม โครงการ"ให้บริการความรู้สังคมศาสตร์สู่สังคม" ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตทุกสาขาวิชาของคณะสังคมศาสตร์นำความรู้ ศึกษาในชั้นเรียนมาปรับใช้และจัดทำในรูปแบบโครงงานให้บริการแก่ชุมชนต่างๆภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ ที่ปรึกษา ซึ่งในครั้งนี้มีนิสิตจัดทีมเข้าร่วมจำนวน 6 ทีม ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้จัดรางวัล ให้แก่ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมและรองชนะเลิศ รวมถึงรางวัล Popular Vote นอกจากนี้ยังให้มอบทุนในการดำเนินกิจกรรมสำหรับทุกทีมทีมละ 6,000 บาทโดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักบริการวิชาการ ม.ก. พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์สุรินยา คณบดีมาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมต่างๆและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่จัดทำโครงงานด้วย