การฝึกอบรมไบโอชาร์

bio-01
คณะกรรมการบริการวิชาการ ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตแก๊สและไบโอชาร์จากชีวมวลสำหรับใช้ในครัวเรือน โดย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง ผุ้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับ 2 รางวัลในนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 คือ รางวัล The Best of Special Prize ผลงานเรื่อง ระบบเบ๊บซี เอ็นเซลไลฟ และ รางวัล Special Prize กลุ่มประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน
โดยมีสโลแกน" จากเสื่อมคืนสด จากหมดคืนมี ดำเนินชีวีตามรอยพ่อหลวง" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจด้วย