การฝึกอบรมไบโอชาร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตแก๊สและไบโอชาร์จากชีวมวลสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยวิทยากร รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง ผุ้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับ 2 รางวัลในนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 คือ รางวัล The Best of Special Prize ผลงานเรื่อง ระบบเบ๊บซี เอ็นเซลไลฟ และ รางวัล Special Prize กลุ่มประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืนโดยมีสโลแกน" จากเสื่อมคืนสด จากหมดคืนมี ดำเนินชีวีตามรอยพ่อหลวง" ทั้งนี้นอกจากการบรรยายภาคทฤษฎีแล้วยังมีการฝึกภาคปฏิบัติด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกมีจำนวนประมาณ 60 ท่าน