รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบางกระเจ้าฯ

screenhunter-13

สืบเนื่องจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561 ตำบล บางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ“โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนปี2561ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นลำพู”โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 และดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือน กันยายน พ.ศ 2561เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้ภูมิใจในท้องถิ่นแลมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตผ่านกิจกรรมต่างที่สอดแทรกๆ เนื้อหาสาระทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโดยการให้ความรู้หรือการป้องกันซึ่งสอดคล้องกับ ความต้องการและประโยชน์สูงสุดที่เยาวชนจะได้รับจากการบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลต่างๆได้โดย  คลิ๊กที่นี่