โครงการเสวนาความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา

poster_%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-copy

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา

ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย?

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต (ผู้ดำเนินรายการ)

จัดวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม สค. 1 – 501

ร่วมเสวนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม คุณนันทิยา อาภานันท์ เบอร์ติดต่อ 02 – 561 -3480 ต่อ 222

จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์