การบริการวิชาการด้านสังคมวิทยาฯ

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หัวข้อ "เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล เข้าใจและเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยใช้หลักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมอบรมอยากหลากลายวิชาชีพ เช่น นิสิต คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสังคมศาสตร์จะมุ่งเน้นให้นำศาสตร์ด้านสังคมที่เปิดสอนของคณะ มานำเสนอเพื่อประโยชน์ของสังคมในภาพรวมจากทุกภาควิชา