การบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การบรรยายพิเศษ โครงการวิธีการเขียนอ้างอิงสำหรับบทความและวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรให้แก่ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้งานของตนเองต่อไป