การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าอบรมในการที่จะทำงานวิจัยโดยเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล มาเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์