การฝึกอบรมการให้คำปรึกษา

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560  คณะกรรมการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจสภาพจิตใจผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย รวมถึงช่วยให้ผู้มีความคิดฆ่าตัวตายตระหนักถึงการมีคุณค่าของชีวิตและหาทางออกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมด้วย