การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโค้ชชิ่งเมนทอริ่ง นวัตกรรมการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีให้นิสิตครูเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เสนอผลงานโดย อ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี