ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน เสนอผลงานโดย อ.ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม Soil and fertilizers for community by Dr.Roongroj Pitakdantham