การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล: Spiritual & Ethical Development of university students by Asst.Prof.Dr.Ratigorn Chongvisal.