สุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับชุมชนเมือง (สุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรจากระเบียงดินที่อุดมด้วยไบโอชาร์สำหรับชุมชนเมือง)เสนอผลงานโดย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง