การลดอันตรายของสารพิษที่มาจากวิธีการปรุงแบบ อบ-ปิ้ง-ย่าง เสนอผลงานโดย คุณจันทร์เพ็ญ แสงประกาย