ระบบชลประทานประณีตแบบประหยัด เสนอผลงานโดย ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ Elaborate and budget irrigation system by Asst.Prof.Dr.Barames Vardhanabhuti