โครงการสังคมศาสตร์สู่สังคม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของกลุ่มนิสิตที่สมัครเข้าร่วม แข่่งขันจัดกิจกรรมของโครงการสังคมศาสตร์สู่สังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการนำความรู้วิชาการสาขาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในแก่สังคมหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ทีมโดยทีมชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาทได้แก่โครงการตรวจวัดพัฒนาการบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของกลุ่มนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วลัย์ สุรินยา มาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่กลุ่มนิสิตต่างๆด้วย