เสวนาบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดงานเสวนาเรื่อง เผชิญหน้าภัยแล้ง หลากมุมมองทางสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรจากด้านสายสังคมศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ตระหนักและรับทราบ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภัยแล้งซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ รวมถึงมุมมองในการดำเนินชีวิตในทัศนะของวิทยากรที่มีต่อภัยแล้งของประเทศ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก รวมทั้งได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการเสวนาด้วย