การเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม

social-innovation-16-may-2017-copy
คณะกรรมการบริการวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม หัวข้อ นวตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม: อะไร เพื่อใคร??? โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาได้แก่
   อาจารย์ศิญาณี หิรัญสาลี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อาจารย์ชัญญา ปัญญากำพล 
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย และอาจารย์อมต จันทรังษี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์