กิจกรรม CSR คณะสังคมศาสตร์ 2561

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดการนำเสนอผลงานนิสิต ที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม:ให้ความรู้คู่การพัฒนา (CSR คณะสังคมศาสตร์) ประจำปี 2561 ซึ่งในครั้งนี้มีกลุ่มนิสิตจากทุกภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 ทีม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์โดยกระบวนการคิดของนิสิตภายใต้ให้คำปรึกษาของคณาจารย์จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และในครั้งนี้โครงการที่ชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ โครงการ รัก(ลัก)เด็ก รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา มาเป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆด้วย