การเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดการเสวนา"สังคมศาสตร์เพื่อสังคม" หัวข้อ นวตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม:อะไร เพื่อใคร??? ซึ่งเป็นการเสวนาที่เปิดโอกาศให้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์  นักวิชาการและนิสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มากล่าวเปิดงานและร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย