การบริการวิชาการ”ชีวมวล/ไบโอชาร์ ครั้งที่ 3 “

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560  คณะกรรมการบริการวิชาการ โดยความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ อรสา สุกสว่าง  ได้จัดโครงการ"การเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่อง การแปลงชีวมวลเป็นพลังงานและไบโอชาร์" โดยเป็นการนำความรู้ จากการศึกษาวิจัยมาต่อยอดเผยแพร่ให่แก่ประชาชนที่สนใจ ได้นำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ อรสา สุกสว่าง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลในนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 คือ รางวัล The Best of Special Prize ผลงานเรื่อง ระบบเบ๊บซี เอ็นเซลไลฟ และ รางวัล Special Prize กลุ่มประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืนโดยมีสโลแกน" จากเสื่อมคืนสด จากหมดคืนมี ดำเนินชีวีตามรอยพ่อหลวง"