การนำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม 2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560   คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงาน โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Awards 2017 จำนวน 12 โครงการ จากหลากหลายสาขาวิชาของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการฯได้รับทราบถึงแนวทาง วิธีการ และการประยุกต์ใช้โครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โครงการการพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  คณะสังคมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โครงการอุปกรณ์ติดตามชายหาดต้นทุนต่ำ โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรส่าหรับชุมชนเมือง (สุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรจากระเบียงดินที่อุดม ด้วยไบโอชาร์ส่าหรับชุมชนเมือง) โดย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง คณะสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย และรางวัล New social Innovator อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย