สรุปเนื้อหาการประชุมวิชาการ60

Print

สรุปเนื้อหา การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ศาสตร์สังคม ศาสตร์มนุษย์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1  คลิ๊ก..ที่นี่