ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ เสนอผลงานโดย รศ.ดร.เกียรติไกร อายุวัฒน์