โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ. 2560

final-poster-so-innovation-8-6-2017-copy

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ.2560

ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

จัดโดยคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณทวิกา อินสอน / คุณชุติมน ศรีนวกะตระกูล

โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 302 หรือ 305

ขอความอนุเคราะห์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ส่งไฟล์ใบสมัคร (word) ที่ e-Mail ของคุณชุติมน ศรีนวกะตระกูล fsoccms@ku.ac.th และเอกสารฉบับจริงที่ คุณชุติมน ศรีนวกะตระกูล งานนโยบายและแผน ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์