การบรรยายพิเศษ Digital Marketing

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Introduction to Digital Market ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจในกระบวนการซื้อขายทางออนไลน์ให้แก่นิสิตและบุคลที่สนใจ  โดยวิทยากร จาก Enable Space ซึ่งได้มานำเสนอแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าฟังอีกด้วย